Sportsklubb, Riga

    Nye garderobeskap, levering, montering